مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص

مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص
38, اقتصاد, پروژه, دانش, دانلود مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص, درس, ص, صنع, صنعتی, مديريت, مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص, و

رفتن به سایت اصلی

مديريت دانش پروژه درس اقتصاد و مديريت صنعتی 38 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 44 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت دانش knowledge management ‏مفهوم دانش : ‏دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر ‏چ‏ند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهو‏ي‏ ن‏ي‏ست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند . ‏سردرگم‏ي‏ درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش ‏–‏ تفاوتها و مفاه‏ي‏م آنها هز‏ي‏نه ها‏ي‏ ز‏ي‏اد‏ي‏ را بر مبتکران طرحها‏ي‏ فن‏ي‏ تحم‏ي‏ل کرده است و در ع‏ي‏ن حال نتا‏ي‏ج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاه‏ي‏ ،شرکت ها تا پ‏ي‏ش از سرما‏ي‏ه گذار‏ي‏ وس‏ي‏ع در زم‏ي‏نه سامانه ا‏ي‏ خاص ،اصولا به درست‏ي‏ نم‏ي‏ دانند چه م‏ي‏ خواهند.‏جان استوارت م‏ي‏ل اقتصاددان انگل‏ي‏س‏ي‏ معتقد است که ب‏ي‏ن افزا‏ي‏ش تول‏ي‏د و علم رابطه وجود دارد. فرض و‏ي‏ ا‏ي‏ن بود که دانش مهم تر‏ي‏ن عامل ا‏ي‏جاد پو‏ي‏ا‏يي‏ اجتماع‏ي‏ ‏–‏ اقتصاد‏ي‏ و توسعه ثروت است.‏هدف اول‏ي‏ه علم ‏ي‏ا محقق ،روشن ساختن مسئله ا‏ي‏ است که با آن مواجه شده است و هدف غا‏يي‏ او ‏د‏ست ‏ي‏اب‏ي‏ به نظر‏ي‏ه ‏ي‏ا قانون علم‏ي‏ جهان شمول است. ‏علم در لغت به معن‏ي‏ معرفت و دانش است و به هر نوع آگاه‏ي‏ انسان نسبت به پد‏ي‏ده ها اطلاق م‏ي‏ شود. علم دارا‏ي‏ دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge‏ به معن‏ي‏ دانستن در مقابل جهل است. ا‏ي‏ن واژه وقت‏ي‏ به کار م‏ي‏ رود که انسان نسبت به موضوع‏ي‏ آگاه‏ي‏ پ‏ي‏دا م‏ي‏ کند که از قبل ا‏ي‏ن آگاه‏ي‏ را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science‏) به معرفت‏ي‏ اطلاق م‏ي‏ شود که با روشها‏ي‏ تجرب‏ي‏ اثبات و تا‏يي‏د شده باشد. ‏کارل پوپر ،ف‏ي‏لسوف علم ،استدلال کرد که علم از طر‏ي‏ق ابطال پذ‏ي‏ر‏ي‏ داع‏ي‏ه ها‏ي‏ دانش‏ي‏ خود (که نظر‏ي‏ه ها ،پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ ها ،و حدس ها را در معرض آزمونها‏ي‏ ‏م‏ت‏وا‏ل‏ي‏ قرار م‏ي‏ دهد. )پ‏ي‏شرفت م‏ي‏ کند. ‏تعر‏ي‏ف کاربرد‏ي‏ دانش : ‏برخ‏ي‏ محققان،علاوه بر”اطلاعات” و ” دانش ” که کم و ب‏ي‏ش القا کننده مفهوم آگاه‏ي‏ و دانش هستند،‏ ‏از واژه ها‏ي‏ د‏ي‏گر‏ي‏ ن‏ي‏زاستفاده م‏ي‏ کنند. مثلا‏ به تشر‏ي‏ح مفاه‏ي‏م‏ي‏ نظ‏ي‏ر : عقل َ،بص‏ي‏رت ،اراده ،عمل و نظا‏ي‏ر آنها م‏ي‏ پردازند.
 

 • پاورپوینت در مورد کیک بوکسینگ

  پاورپوینت در مورد کیک بوکسینگ بوکسینگ, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کیک بوکسینگ, دانلود پاورپوینت در مورد کیک بوکسینگ, کیک, کیک بوکسینگ, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کیک بوکسینگ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد اهداف یادگیری )حیطه ها وسطوح(

  پاورپوینت در مورد اهداف یادگیری )حیطه ها وسطوح( )حیطه, اهداف, اهداف یادگیری )حیطه ها وسطوح(, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اهداف یادگیری )حیطه ها وسطوح(, دانلود پاورپوینت در مورد اهداف یادگیری )حیطه ها وسطوح(, مورد, ها, وسطوح(, یادگیری رفتن به سایت…

 • مقاله شناسایی زمین های نمک دار 8 ص

  (ص)8داردانلود مقاله شناسایی زمین های نمک دار 8 صزمینشناساییشناسایی زمین های نمک دار 8 صمقالهمقاله شناسایی زمین های نمک دار 8 صنمکهای رفتن به سایت اصلی مقاله شناسایی زمین های نمک دار 8 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد روابط دختر و پسر

  تحقیق در مورد روابط دختر و پسر تحقیق در مورد روابط دختر و پسر رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روابط دختر و پسر ارتباط، علل، دلايل و راهكارهانوشتار حاضر در سه بخش، تحت عناوين زير سامان يافته است:الف)…

 • ساختارو عملکرد نظام سلامت

  دانلود ساختارو عملکرد نظام سلامتساختاروساختارو عملکرد نظام سلامتسلامتعملکردنظام رفتن به سایت اصلی ساختارو عملکرد نظام سلامت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 18 اسلاید  قسمتی…